icte@tucded.edu.np 014331337

Unit Plan

No Comments

एकाइ  योजना

 1. वार्षिक कार्य तालिका र वार्षिक कार्य योजनाको विस्तृतिकरणको रूप      
 2. समग्र एकाईको शिक्षण सिकाई प्रक्रियासँग सम्बन्धित पूर्व तयारी
 3. एकाईलाई शिक्षण गर्नका लागि तयार गरिएको विस्तृत रूपरेखा
 4. प्रत्येक एकाइको लागि छुट्याइएको समयभित्र रही सो एकाईको शिक्षणलाई उद्देश्यमूलक र प्रभावकारी बनाउन गरिने योजना
 5. एकाइमा रहेको विषयवस्तुहरु, उद्देश्यहरू, शिक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू, उपयुक्त शिक्षण विधि र उपलब्धि लेखाजोखा गर्ने मूल्याङ्कनका साधनको उल्लेख गरिएको रूपरेखा

महत्वहरु

एउटा एकाइलाई कसरी पढाउने, किन पढाउने कति पढाउने कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने भनी पूर्व योजना निर्माण गरी शिक्षण गर्दा सिकाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुने हुँदा एकाइ महत्वपुर्ण छ ।

 1. वार्षिक योजनाको आधारमा शिक्षण गर्न सहयोग गर्दछ ।
 2. एकाइको शिक्षणमा उद्देश्यको किटान, शैक्षिक सामाग्रीको छनौट र मूल्याङ्कनका साधनहरूको छनोट गर्न सहयोग गर्दछ
 3. एकाईका मुख्य मुख्य धारणाको बारेमा पठनपाठन गर्न सहयोग गर्दछ ।
 4. शैक्षिक सामग्रीको सुचि पहिले नै तयार हुने भएकोले, सोसामग्री अग्रिम रूपमा तयार गर्न सहयोग गर्दछ ।
 5. दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
 6. अन्तिम परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्न ।

एकाइ योजना नमुना

विषय शिक्षकः …………………                 विषयः. गणित                शैक्षिकशत्रः ………………

कक्षाः १०                                               पाठशीर्षकःसमुह          अनुमानित घन्टीः.८

विषयवस्तु उद्देश्यहरू कक्षाभार शैक्षणिक सामाग्रीहरू सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन प्रक्रिया कैफियत
समूहको operation र समूहको गणनात्मकता operation पछिको एक समूहको गणनात्मकता भन्न सक्नेछन –कार्ड, –संकलित वस्तुहरू –प्रदर्शन –छलफल प्रश्नोत्तर गृहकार्य  
भेन चित्रको प्रयोग बाट दुई र तिन समूहको गणनात्मकता          
दुई समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान          
तिन समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान          
  Unit Exam        

                                    शिक्षक                                                                         

NOTE: L/O

समूहको गणनात्मकता सम्बन्धी शाब्दिक  समस्याहरू भेन चित्रको प्रयोगद्वारा समाधान गर्न र समूहहरू बिचको सम्वन्धका गुणहरू प्रयोग गरी व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न

Leave a Reply