icte@tucded.edu.np 014331337

Work Plan

No Comments

वार्षिक कार्ययोजना

 1. बार्षिक कार्यतालिकाको आधारमा कुनै खास कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई कुनै एउटा विषय अध्यापन गर्दा वर्षभरिमा गरिने शैक्षणिक योजनालाई वार्षिक कार्ययोजना (वार्षिक पाठयोजना) भनिन्छ ।
 2. विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापनका लागि बनाएको एक वर्षभरीको शैक्षणिक योजना नै वार्षिक कार्ययोजना हो ।
 3. विषयमा के, कति, कसरी, र कति समयसम्म शिक्षण गर्ने र त्यसका लागि कुन शिक्षण विधि र मूल्याकन प्रक्रिया अपनाउने भनेर स्पष्ट किटान गरेको हुन्छ ।
 4. वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माण गर्दा वर्षभरीमा कति दिन बिदा हुन्छ, कति दिन विद्यालय संचालन हुन्छ र कति दिन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुन्छ एकिन गर्नुपर्दछ ।

         जम्मा कार्य दिन ‍=  ३६५ – (जम्मा विदाका दिनहरू)

         शिक्षण सिकाइ हुने दिन = (जम्मा कार्य दिन)–(ECA + exam days)

वार्षिक पाठयोजनाको महत्व

 1. पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सम्बन्ध कायम राख्न सघाउँदछ ।
  1. तोकिएको समयमा नै पाठहरू सक्न आवश्यक मार्ग प्रदान गर्दछ ।
  1. तोकेका उद्देयहरू पूरा गर्न मार्गदर्शन गर्दछ ।
  1. शिक्षण सिकाइ  क्रियाकलापलाई क्रमबद्ध र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्दछ ।
  1. दैनिक पाठयोजना निर्माण गर्न सहयोग गर्दछ ।
  1. शैक्षिक सामग्रीसङ्कलन तथा निर्माणका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउन सहयोग गर्दछ ।

वार्षिक  कार्य तालिका नमूना

विद्यालयको नामः………………     विषयःगणित                             शिक्षकः ……………………..

शैक्षिक शत्रः …………………..      कक्षाः १०                                  पढाइ हुने दिनः ……………..

वर्षभरिमा कक्षाभारः

महिना गते एकाइ विषयवस्तु कक्षाभार शैक्षिक सामग्री मूल्याङ्कन विधि कैफियत  
वैशाख १०-२२ समुह 8 चार्टहरु Applets कक्षाकोठाका students परियोजना कार्य  र एकाई परीक्षा दैनिक जीवन सग सम्बन्धीत समस्याहरु
             
             
             

शिक्षक                                                                         

Leave a Reply